a world of silence

.

Third Millennium – Romanian disaster, U.E. silent

Iazul de decantare Valea Sesii

Trebuie să vă avertizez din capul locului că urmează un jurnal trist. Acțiunea lui se va desfășura în jurul unui iaz de decantare numit Valea Sesii aflat în Muntiii Metaliferi. Nu voi scrie prea multe, voi lăsa imaginile să spună ce e de spus.

Publication Date: December 8, 2012 Click here to view full gallery of photos
I must warn you from the outset that a journal is sad. His action will take place around a pond called Sesi Valley located in the Metalliferous Mountains. I will not write too much, I’ll let the images tell what to say.

Dimineața pornim pe ruta Lupsa – Hădărău – fostul sat Geamăna. De la Hădărău se urcă pe un drum
de țară cale de 4- 5 km pînă ajungem la un pod. În vale pare a fi un lac, pe malul său cîteva case.
Morning start the route Lupsa – Hadar – former village twin. From Hadar climb onto a country road
about 4-5 km to reach a bridge. In the valley appears to be a lake, a few houses on its shores.
La o privire mai atentă constatăm că de fapt lacul nu prea e lac. Mai degrabă este o acumulare de nămol. Urcăm pe pod unde găsim niște conducte. Din ele se aude un zgomot semn că se transporta ceva. Suntem în munții metaliferi aproape de Roșia Montană , glumim spunînd că pe acolo se transportă aurul.

At a closer look we find that actually, the lake not is really one lake. Rather, it is an accumulation of mud. We climb the bridge where we find some pipes. 
The noise of them, a sign for that something carry. We are in the Ore Mountains near Rosia Montana, a joke saying there is carrying gold.

Bineînțeles că nu e vorba de aur ci de steril. Acesta provine de la exploatarea de cupru de la Ro șia Poieni, făcută de compania Cupru Min începînd cu anul 1978. Tot arealul ăsta pe care se întinde lacul e o adevărată bombă ecologică.
Of course it’s not gold but sterile. It comes from copper exploitation in Rosia Poieni made ​​by company Copper Min since 1978. All this area that spans Lake is a real ecological bomb.
Iazul de Valea Sesii este un iaz de decantare de vale, deschis ( adica are un singur baraj ). Barajul, contruit din anrocamente, închide valea fiind construit între doi versanţi.Tulbureala de steril este deversată în iaz printr-un sistem de conducte care trebuie să permită dirijarea deversării spre diverse zone
situate pe conturul iazului astfel ca toată suprafaţa să fie ocupată.
Sesi Valley tailings pond is a valley open (ie has one dam). The dam, built of rocks, off Valley was built between two versanţi.Tulbureala tailings discharged into the pond through a system of pipes that discharge would shift to different areas located on the perimeter of the pond so that the entire surface is occupied.
Sterilul cu conţinut de săruri de metale ale acidului sulfuric se constituie în depozit şi se reazemă pe versanţii naturali. În iazul de la Valea Şesii depozitul de steril, în cele mai multe locuri pe care noi le-am sondat, n-are consistenţă; într-un loc era formată un fel de plajă pe care am călcat şi nu ne-am scufundat.
Tailings containing metal salts of sulfuric acid are in stock and are resting on natural slopes. Into the lake from the Sesia Valley tailings deposit, in most places that we have surveyed, there’s no consistency, in a sort of beach was formed we board and we have sunk.
Apele limpezi, care sunt de fapt solutii apoase ale aceloraşi săruri, ar trebui să ajungă într-un sistem de colectare şi evacuare din care acestea trebuie să fie descărcate spre o staţie de epurare chimică sau spre un sistem de recirculare sau -cel mai simplu, făra costuri, fără jenă – spre un emisar (un râu curat de obicei). Sistemul de colectare şi evacuare noi nu l-am văzut, -dar e drepti că n-am ajuns la baraj unde ar putea să fi fost.
Clear waters, which are actually the same aqueous solutions of salts, should arrive in a collection and disposal system in which they must be downloaded to a chemical treatment plant or to a recirculation system or-the simplest, no costs, no embarrassment – to an emissary (usually a Clean River). Collection and disposal system we have not seen,-but it is true that I have reached the dam where it could have been.
În septembrie 2011 iazul avea in jur de 130ha. Acesta a acoperit aproape în totalitate satul Geamăna; gospodăriile au fost răscumpărate de Cupru Min SA Abrud. Durerea cea mai mare a locuitorilor a fost aceea ca nu a fost respectata promisiunea de a se stramuta cimitirul. Sterilul a inghitit rind pe rind casele oamenilor, dealul pe care era construita biserica, cimitirul. Biserica este unul din putinii martori care ne arata ca aici a fost odata o asezare omeneasca. Namolul a ajuns acum la nivelul acoperisului.

In September 2011 the lake was about 130h. It covered almost all Geamana village, households were redeemed from Copper Min SA Abrud. Pain most of the residents was that promise was not to relocate the cemetery. Sterile swallowed homes one by one, the hill on which was built the church cemetery. The church is one of the few witnesses shows that there was once a human place. Sludge has now reached roof level.

Ce e și mai grav este faptul că asistăm la un dezastru ecologic în derulare. Sterilul continuă să fie deversat cu consecvență și nivelul iazului crește în fiecare an. De aceea cei de la Cupru Min înalță barajul an de an.
What’s even worse is that we are witnessing an ecological disaster in progress. Continues to be spilled tailings and the tailings consistently increasing every year. Therefore the dam rises from Copper Min every year.
Nămolul acesta este pe alocuri brăzdat de firicele înguste de apă. Peisajul e ireal, pe alocuri ai senzația că ești pe altă planetă. În fața ochilor ni se aștern tot felul de culori, date de substanțele deversate. Noi am numit generic aceste substanțe cianuri.
Sludge is sometimes crossed by narrow threads of water. The landscape is surreal, sometimes you feel like you’re on another planet. In front of us lay all sorts of colors, substances discharged data. We called generic these substances cyanide.
E trist să vezi cum nămolul ăsta a înghițit și continuă să înghită case, gospodării, livezi, garduri. E trist să vezi cum biserica satului, destul de impozantă de altfel, e sufocată de nămol și își duce în tăcere și demnitate ultimii ani de existență.
It’s sad to see how this mud swallows and continues to swallow homes, farms, orchards, fences. It’s sad to see how the village church, quite impressive indeed, is suffocated by silt and takes their silence and dignity in the last years of existence.
Cu toate astea fiecare dintre noi, dacă nu a spus, măcar odată a gîndit ceva de genul: ce culori, ce peisaj. intr-adevar lacul ăsta cu este foarte fotogenic, dar…Din fostul sat Geamăna au mai rămas doar cîteva case și o mînă de oameni care a refuzat să plece. Oare cum e să să vezi tot peisajul ăsta in fiecare zi? Și să mai ai în minte imaginea vechiului sat.Nu se poate ca atunci cînd vii aici să nu faci legătura cu ceea ce se preconizează a se întîmpla în zona Roșiei Montane. Se spune că și acolo, pe valea Corna, se va amenaja un astfel de iaz de decantare. Și tot așa, sacrificind niște sate. Numai că acela va fi mai întins decît acesta de la Valea Sesii. Unele surse spun că va fi cam de trei-patru ori mai mare.După aproape o zi de umblat pe malurile iazului de decantare de la Valea Şesii ne-am propus să ajungem pe halda de steril ce aparţine exploatării Roşia Poieni. Treaba asta nu ne-a iesit, am ajuns numai sub haldă din cauza neatenţiei, nehotărârii şi mai ales a lipsei de timp.
Yet each of us, if not said, even with a thought like, what color, what landscape. This lake really is very photogenic with, but … The former village Geamana there are only a few houses and a handful of people who refused to leave. I wonder what it’s like to see all this scenery every day? And do you have in mind can sat.Nu old image that when you come here do not relate to what is expected to happen in the Rosia Montana. It is said that there Corna valley will arrange such a pond. And so, we sacrifice some villages. Only that it will be more stretched than the Sesi Valley. Some sources say it will be about three to four times a day mare.După almost walked on the banks of tailings from Sesia Valley we decided to get the dump belonging Rosia Poieni operation. Thing we did not come out, we’re only in heap because carelessness, indecision and especially the lack of time.

Astfel am traversat partea de jos a haldei acolo unde au ajuns pietrele mai mari din sterilul depus şi împins pe haldă. Din fotografii reies două alte problemele asociate tuturor haldelor de steril: generarea de ape încărcate acid care contaminează apele de suprafaţă, eroziunea şi instabilitatea taluzului, degradarea terenurilor învecinate.

So we crossed the bottom of the pile where they got big stones and pushed deposited tailings dump. Photo arising from two other problems associated waste dumps all: generating acid contaminated water loaded surface water, erosion and slope instability, neighboring land degradation.

Am mers ceva timp printre tot felul de bolovani, am pășit pe nisipuri instabile, am traversat pâraie de culoare verde. Am călătorit practic pe tarimuri nepamantene.
Reabilitarea iazului de decantare Valea Şesii ca şi a haldei de steril ar trebui să fie făcută după încetarea exploatării. Dar oare chiar se va intimpla asta?
Ca si concluzie: ar fi bine ca oricare dintre noi sa treaca macar odata si sa vada acest iaz de decantare, sa traga niste invataminte si sa nu mai repete greselile trecutului. Fac un apel catre cei care citesc acest text sa arate articolul si pozele prietenilor, cunoscutilor, sa il distribuie pe retelele de socializare.
În Munţii Apuseni se gasesc 24 iazuri de decantare.

We walked some time among all kinds of rocks, I stepped on unstable sand, we crossed streams green. We traveled practically unearthly realms.
Sesia Valley tailings rehabilitation as a spoil bank should be made ​​after operations cease. But it just happens that?
As a conclusion, as well as any of us to go at least once and see the pond, to draw some lessons and not repeat past mistakes. I appeal to those who read the text to show Article and photos of friends, acquaintances, share it on social networks.
Apuseni Mountains are located 24 ponds.

.
.
Advertisements

3 thoughts on “a world of silence

  1. Beautiful photographs of a tragedy. I followed the link and saw the photograph of the village as it was before the mud came. The image of the church spire is powerful. Will this end?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s